1. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov potvrdzujete, že Vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 o Ochrane osobných údajov Z. z. prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, poštová a fakturačná adresa, telefonický kontakt (ďalej len „osobné údaje“) prevádzkovateľom:

Kunsthalle Bratislava so sídlom na adrese Námestie SNP 12, 811 06 Bratislava, IČO: 528 32 171 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na účel:

 • marketingové činnosti (zasielane direct mailov, newslettrov, programov výstav, informáciách o podujatiach pre verejnosť ako sú vernisáže, predstavenia, programy organizované Kunsthalle Bratislava.
 • zverejnenia vyhotovených fotografií a videozáznamov na podujatiach

Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel.

Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí vyššie uvedenej doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa. To neplatí ak dotknutá osoba využila svoje právo na vymazanie v zmysle čl. 17 Nariadenia GDPR.

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu gdpr@kunsthallebratislava.sk. Zasielanie marketingovej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách programu môžete odvolať v každom e-maily kliknutím na ,,odhlásiť sa z mailinglistu“

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR a na stránke Prevádzkovateľa www.kunsthallebratislava.sk.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: gdpr@kunsthallebratislava.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.

 

2. Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

 • Údaje pre zasielanie programu výstav, newslettra a noviniek

  V prípade, ak sa rozhodnete pre zasielanie marketingových informácií o našich aktivitách, zbierame aj údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

  Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o našom programe, výstavách a týždenných novinkách.

 • Údaje získané pri využívaní našich stránok

  Keď využívate naše stránky, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií keď pristupujete na naše stránky www.kunsthallebratislava.sk

  Získavame údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

 

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o Vás získali tak že ste nám ich poskytli, využívame na nasledovné účely:

 • Komunikácia s vami
  Vaše kontaktné údaje používame za účelom marketingových činností (zasielane direct mailov, newslettrov, programov výstav, informáciách o podujatiach pre verejnosť, informácie k vernisážam, predstaveniam, súťažiam a programom organizovaných Kunsthalle Bratislava.
 • Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov na podujatiach
  Podujatia organizované povádzkovateľom sú verejné. Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov, týkajúce sa osoby účastníka alebo jeho prejavov osobnej povahy v súvislosti s Vašou účasťou na Podujatí prevádzkovateľa spracúva za účelom ich získania (vyhotovenia) a použitia, a to formou ich postúpenia partnerom Podujatia z dôvodu zdokladovania konania Podujatia a formou ich zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa, sociálnych sieťach, tlačových správach a u spoluorganizátorov a za účelom propagácie organizátorov, umenia a kultúry. Fotografie a videozáznamy sú spracovávané tiež pre prípad vedenia kontroly, v rámci ktorej je potrebné preukázať, že Podujatie sa uskutočnilo ako predpoklad splnenia zákonnej podmienky pre uplatnenie nárokov prevádzkovateľa, účtovných dokladov, prípadne iných právnych nárokov podľa osobitných právnych predpisov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa spočívajúcich v preukazovaní plnenia zákonných povinností.

  Vezmite prosím na vedomie, že svojim pohybom v zreteľne označenom priestore snímanom označeným fotografom/kameramanom vyjadrujete súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov. V prípade nesúhlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru, prípadne kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu obrazového/obrazovo-zvukového záznamu svojej osoby. V tomto prípade bude Vaša podobizeň anonymizovaná.

 

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

 • Cookies
  Súbory cookies sú kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok.
  Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).
 • Prečo používame cookies
  Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie napr. v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.
  Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.
  Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete.
  Používame analytické cookies, ktoré slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán

  Google Analytics Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

  Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

 • Ako viete obmedziť používanie cookies
  Existuje možnosť, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie. Je to napríklad nastavením internetového prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.

 

Právne základy

Musíme Vás informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

 • Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách môžete odvolať v každom e-maily ,,odhlásiť sa z mailinglistu“. Vyradíme Vás, aj ak nám napíšete na e-mailovú adresu gdpr@kunsthallebratislava.sk.
 • Plnenie účelu určeného zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty , ktorý upravuje:
  1. postavenie a úlohy múzeí a galérií, ich zriaďovanie a zrušovanie, podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu a galérii pri nadobúdaní, ochrane a prezentácii predmetov kultúrnej hodnoty ako súčastí kultúrneho dedičstva,
  2. ochranu predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré sú evidované podľa tohto zákona a nie sú chránené a evidované podľa osobitných predpisov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

 • Ak to od nás požadujete
  Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete
 • V prípadoch externého spracúvania
  Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

  Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

  Google Ireland Limited (Google analytics) Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  MailChimp / The Rocket Science Group LLC (zasielanie newsletterov) 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA
  Swan a.s.(hosting webstránky www.kunsthallebratislava.sk) Borská 6
  841 04 Bratislava

   

  Halfpixel s.r.o.(Webstránka www.kunsthallebratislava.sk) Tomanova 51/A
  Bratislava 831 07

 

 • Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám
  Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

  Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši účtovní poradcovia a audítori.

 • Prenos do tretích krajín
  Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.
 • Ako dlho údaje uchovávame
  Nakoľko nemáte vytvorené konto, uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

  V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe účelu určeného niektorým zákonom opísaných v kapitole 5 Právne základy, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania.

 • Právo na prístup k údajom
  Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.
 • Právo na opravu
  Ak sa domnievate, že naša inštitúcia o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo nás požiadať o ich opravu na adrese gdpr@kunsthallebratislava.sk. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.
 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
  Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 • Právo namietať
  Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Podávanie sťažností
  Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

  Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: s statny.dozor@pdp.gov.sk.

 • Neposkytnutie súhlasu
  Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a jeho neposkytnutie nemá za následok nemožnosť účasti na Podujatiach. V prípade, ak nám však tento súhlas neudelíte, nebudete od nás dostávať informácie a pozvánky na ďalšie naše podujatia, výstavy, programy a ďalšie udalosti, newslettre alebo iné formy priamej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich podujatí a noviniek.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je Kunsthalle Bratislava so sídlom na adrese Námestie SNP 12, 811 06 Bratislava, IČO: 528 32 171

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese gdpr@kunsthallebratislava.sk alebo písomne na adrese našej inštitúcie.