Kunsthalle Bratislava je štátom financovaná kultúrna inštitúcia. Nemá stálu zbierku a zameriava sa na prezentáciu širokého spektra prístupov súčasného umenia. Sídli v historickej budove Domu umenia z roku 1958, ktorá sa nachádza v najživšej časti centra mesta. Kunsthalle Bratislava sa snaží formulovať nové dialogické trajektórie medzi rôznymi geografickými regiónmi alebo politickými pozíciami; jej cieľom je fungovať ako inkluzívny spoločný priestor ponorenia a angažovanosti medzi (ne)profesionálmi. Kultúrna cesta inštitúcie sa okrem dramaturgie dočasných výstav zameriava na spoluprácu s inými inštitúciami, medziodborové vzťahy a sprostredkovanie diskurzívnej a vzdelávacej výmeny.

Architektonický projekt Domu umenia v Bratislave pochádza z roku 1958 a k jeho realizácii a dokončeniu došlo v roku 1965. Prvé výkopové práce na stavbe sa začali 8. augusta na Stalinovom námestí (dobový názov dnešného Námestia SNP). Autorom stavby je slovenský architekt Miloš Chorvát. Bratislavský Dom umenia je jeden z mála architektonických objektov, ktoré boli postavené výsostne na funkciu prezentácie výtvarného umenia (mnohé galérie na Slovensku sídlia v priestoroch, ktoré boli projektované s iným zámerom). Táto projektová orientácia predurčila jeho architektonické vlastnosti v perspektívach dobového charakteru výtvarného umenia a výstavných praktík (napr. prvok ochodze okolo centrálnej sály), dnešný výstavný priestor A RING. Budova má tvar pretiahnutého šesťuholníka a nižší výškový charakter. Funkcia stavby určila aj využitie prirodzeného svetla, ktoré do budovy vstupuje zo stropu centrálnej sály (A HALL), stropu obvodnej výstavnej sály na druhom poschodí a bočných okien. Prirodzené osvetlenie na prvom poschodí bolo možné regulovať bočnými lamelami, ktoré tvoria z vonkajšej strany jej najvýraznejší architektonický prvok. Hlavný vstup je z námestia SNP a vedie do spoločenskej časti a výstavných priestorov. Prvé a druhé poschodie Domu umenia je miestom pre široké spektrum výstavných projektov, v ktorom je dominantou centrálna sála umožňujúca prezentáciu veľkoformátových diel. Súčasťou výstavnej časti je dnes aj výkladová galéria A WINDOW.


Výstavné priestory

A Window: Rázovité námestie s historickou budovou tržnice sa odráža v oknách najprístupnejšieho a najotvorenejšieho výstavného priestoru Kunsthalle. Priestor pre priamy dialóg a výmenu medzi inak často neuchopiteľnou bublinou produkciou súčasného vizuálneho umenia a ruchom okolitého centra mesta. Námestie zobrazuje prierez sociálne veľmi rozvrstvenou populáciou Bratislavy. Jediný pohľad ponúka komparáciu luxusných SUV, tašiek Louis Vuitton a provizórnych nocľahární ľudí bez domova. Príslušníci miznúcej strednej triedy sa držia pohárov piva alebo weißer spritzer, aby si zachovali zdravý rozum, zatiaľ čo strácajú pôdu pod nohami. A window je projekčným plátnom, zrkadlom, ale so schopnosťou formulovať si vlastný príbeh a kritickú reflexiu toho, čo prijíma. Inými slovami: A Window je výstavný priestor s dramaturgiou široko zameranou na aktuálne naliehavé politické otázky, a to na globálnej ako aj lokálnej úrovni. Ponúka vyvážený mix rôznych postojov, pozícií a formálnych charakteristík. Podporuje aktivizmus a revolučné myslenie, pričom zostáva verné láske k estetike a skúmaniu nepriamych abstraktných výpovedí. A window je inkluzívny priestor

A Hall: Hlavný výstavný priestor Kunsthalle ponúka svoje vysoké stropy a výrazne zdobený svetlík na šesťuholníkovej platforme – hlavnom tvare a formotvornom prvku budovy, ktorý sa opakuje v rôznych podobách a prvkoch – na prezentáciu novo objednaných priestorových inštalácií reagujúcich na dané miesto, ako aj na diskurzívne a performatívne podujatia. Funguje v kolísavej temporalite medzi výskytom a dlhšou prítomnosťou. A Hall predstavuje hosťujúce projekty partnerov Kunsthalle. Prezentuje ich spoločné úsilie a snahy. Avšak tiež poskytuje stabilný priestor pre väčšie prezentácie vlastnej produkcie.

A Black Box: Priestor pre pohyblivý obraz, časozberné médiá, performatívne prednášky alebo podujatia. A Black Box navodzuje nočnú náladu počas slnečných dní a/alebo ponúka pohlcujúce zvukové scenérie.

A Plant: Bratislava sa k mestskej zeleni stavia veľmi aktívne; mestská vegetácia je v správe mesta považovaná za prioritu; je rozvíjaná vo viacerých mestských programoch. Cieľom programu A Plant je zvýrazniť význam mestskej zelene, najmä v kontexte klimatickej krízy, upriamiť naň pozornosť, ako aj prispieť k jej zveľaďovaniu a ochrane. Zámerom je realizovať projekty domácich a zahraničných umelcov a kurátorov v spolupráci s odborníkmi v oblasti mestskej zelene priamo in situ; v priestoroch, kde sa s touto agendou najviac pracuje, ako: lúky, parky, mokrade, či brehy Dunaja. Program v oboch rokoch, 2022 a 2023, pozostáva z viacerých podujatí, ktoré sa konajú počas najaktívnejšieho vegetačného obdobia, v rozmedzí mesiacov máj do október. Budeme pracovať s témami ako zmierňovanie dopadov klimatickej krízy v meste prostredníctvom mestskej zelene, liečivé rastliny v meste, mestské záhrady, botanické záhrady ako koloniálne štruktúry a iné.