Nový výstavný priestor Kunsthalle LAB otvoria Vlnové štúdie rakúskeho umelca Karla Salzmanna

„Koncepčne sa výstavné priestory Kunsthalle LAB budú orientovať na najsúčasnejšie, presahové prejavy vizuálneho umenia. Ambíciou je prezentovať projekty interaktívneho charakteru, site-specific, pracujúce so svetlom a zvukom, počítajúce s aktívnou účasťou diváka, nabúravajúce tradičné vnímanie súčasného umenia ako výlučne ‚výtvarnej‘ disciplíny, projekty komunikujúce smerom do verejného priestoru frekventovaného námestia,“ povedal o výstavnom priestore LAB manažér medzinárodných vzťahov Juraj Čarný.
Nové výstavné priestory, ktoré ešte v týchto dňoch prechádzajú rekonštrukciou, sú v rámci dispozície Domu umenia situované na prízemí – v priestoroch bývalej predajne Dielo (neskôr predajňa Orange). Plánované výstavy majú ambíciu komunikovať so širšou verejnosťou Bratislavy vrátane okoloidúcich prostredníctvom presklených výkladov. „Program LABu bude založený na dynamickom modely kratších (štvor - až päťtýždňových) výstav, doplnených diskusiami, prednáškami, komentovanými prehliadkami, vzdelávacími aktivitami,“ doplnil Čarný.
KHB vyhlásila medzinárodný Open Call v januári tohto roku. Na výzvu zareagovalo takmer 200 umelcov a kurátorov z celého sveta. Prihlásené výstavné projekty už posudzuje interná komisia kurátorov galérie (v zložení Juraj Čarný, Richard Gregor a Nina Vrbanová), ktorá priebežne vyberá relevantné projekty na ich realizáciu. „Pôjde prevažne o samostatné výstavy mladých, progresívnych umelcov, ktorí svojou tvorbou prekračujú - prípadne reflektujú - tradičné formy a témy umenia a teda testujú samotný pojem súčasného vizuálneho umenia,“ zhrnula koncepčný zámer kurátorka Nina Vrbanová.

Prvou výstavou v LABe bude autorský projekt rakúskeho sound-artistu Karla Salzmanna (*1979), ktorého tvorba osciluje na pomedzí vizuálneho umenia a zvukovo-kinetických experimentov. Skúmaním zvuku, experimentálnej hudby a súčasných hudobných fenoménov sa tento výtvarník zaoberá od začiatku 90. rokov.
Salzmann na výstave predstaví sériu zvukových objektov a inštalácií z posledného obdobia, ako aj najnovších – pripravených pre výstavu. „Počas svojho intenzívneho skúmania zvukov, rytmu a ich audiovizuálnych podôb si našiel cestu k formálnemu jazyku, ktorý sa vyznačuje jednoduchosťou a zdržanlivosťou vzhľadom na pohyb a tón. Autor zbytočne neplytvá materiálom, aby znázornil oba tieto základné rysy svojich diel a dostal ich do centra pozornosti. Jednoduché a predvídateľné sú aj procesy tvorenia jeho diel, ich strojovo pravidelné opakovania sú automatizované. Spektrum akustických a formálnych aspektov v Salzmannových prácach je aj napriek tomu široké, rovnako ako aj konštruktivistický základ, prostredníctvom ktorého je zvuk a s ním spojený pohyb (a naopak) znázornený ako skulpturálny proces, pričom výsledkom tohto procesu nemusí byť nevyhnutne iba skulptúra. Jeho diela majú často prototypický charakter a predstavujú pokus zobraziť tóny využitím vizuálnej formy,” napísala o tvorbe autora kurátorka jeho výstavy Katia Huemer.
Salzmann podľa nej nevyjadruje svoj záujem o akustické fenomény imitovaním ich prejavov, skôr spoznáva ich zákonitosti a pretavuje ich do svojho umenia. Jeho experimentálne audio-kinetické inštalácie verne opisujú jednoduché fyzikálne zákony. Ale práve kvôli svojej nijako neprizdobenej jednoduchosti vzbudzujú u diváka pocity veľ kej fascinácie.
Výstava Karla Salzmanna sa uskutoční s podporou Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave.

Výstavný plán v Kunsthalle LAB bude v najbližšom období pozostávať dominantne z tých výstavných projektov, ktoré boli prihlásené do medzinárodnej výzvy. „Nový priestor však v rámci súčasného vizuálneho umenia ponúkne aj klasiku - na záver tohto roka pripravujeme napríklad výstavu svetovej hviezdy Erwina Wurma,“ dodala Vrbanová.

VÝSTAVNÝ PLÁN KUNSTHALLE LAB DO APRÍLA 2015:
1/
Názov výstavy: Vlnové štúdie
Autor: Karl Salzmann
Kurátorka: Katia Huemer
Otvorenie: 19. 9. 2014 o 17:00 hod.
Trvanie: 20. 9. - 23. 10. 2014
2/
Názov výstavy: Random Eye Check
Autori: Electro Moon Vision (Elwira Wojtunik a Popesz Csaba Láng)
Kurátor: Krzysztof Siatka
Otvorenie: 6. 11. 2014
Trvanie: 7. 11. - 4. 12. 2014
3/
Autor: Erwin Wurm
Kurátor: Juraj Čarný
Otvorenie: 11. 12. 2014
Trvanie: 12. 12. 2014 - 26. 2. 20154/
Názov výstavy: Dielo (Latentná rekapitulácia výtvarných štýlov)
Autor: Milan Mikula
Kurátorka: Mária Rišková
Otvorenie: 5. 3. 2015
Trvanie: 6. 3. - 9. 4. 2015

Zuzana Golianová
PR manažérka
Dom umenia/Kunsthalle Bratislava
28. augusta 2014 v Bratislave

Dátum: 
19.9.2014