Kunsthalle Bratislava prichádza s novým projektom ARTBASE – databáza súčasného slovenského umenia

Myšlienka projektu on-line databázy vychádza z pôvodného určenia Kunsthalle Bratislava ako Slovenského centra vizuálnych umení, ktorého úlohou malo byť aj vedeckovýskumné mapovanie a dokumentácia umenia. Vzhľadom na finančnú, ako aj prevádzkovú náročnosť zriadenia a správy fyzického archívu či knižnice, KHB prichádza s novou koncepciou on-line odbornej databázy. Unikátnym obsahom tejto verejnej on-line plaformy sú nateraz textové profily a od roku 2019 aj video-profily umelcov, ktoré vznikajú špeciálne za účelom ich šírenia prostredníctvom ARTBASE.

 

Bilingválna databáza ARTBASE je on-line výberová platforma sledujúca vývoj súčasného slovenského vizuálneho umenia prostredníctvom základných hesiel „umelci“, „skupiny“, „teoretici“
a „výstavné priestory“. Časovo je obsah databázy determinovaný obdobím od 2. polovice 20. storočia (umelci narodení po roku 1950), pričom dôraz je kladený na mapovanie kondície a produkcie súčasnej výtvarnej scény.

 

Okrem dlhodobého dopytu výtvarnej obce či domácich a zahraničných teoretikov umenia nachádza existencia špecializovanej databázy opodstatnenie aj vo vzťahu k inštitúcii KHB a jej kľúčovému poslaniu – edukovať, sprístupňovať a zviditeľňovať súčasné vizuálne umenie. Budovanie databázy priamo na webovom sídle KHB má preto vysoký potenciál zhodnotiť etablujúcu sa značku KHB v medzinárodnom prostredí a jej prostredníctvom podporiť poznanie aj hlbší záujem o slovenské vizuálne umenie.

 

Štruktúra, funkčnosť, ale aj rozsah obsahu databázy  sa budú v perspektíve najbližších rokov vyvíjať a prehlbovať. V aktuálnej fáze databáza predstavuje prvých šesť autorít – Annu Daučíkovú, Denisu Lehockú, Ilonu Németh, Romana Ondaka, Štefana Papča a Pavlu Scerankovú. 

 

Autorita resp. profil umelca pritom tvorí centrálnu os databázy. Jeho členenie a obsah (základná biografia, textová charakteristika, výberová fotodokumentácia, doplnkové materiály) sú koncipované s cieľom podať konzistentný obraz o tvorbe autora.

 

Profily vybraných slovenských umelcov na spracovanie a zaradenie do projektu odporučila medzinárodná odborná komisia, zložená z popredných osobností teórie umenia, kritiky a tiež galerijných inštitúcií v rámci krajín V4. Päťčlenná komisia bola zostavená v roku 2018 s cieľom vysokej odbornej kredibility, medzinárodnej spolupráce, ale aj viacpohľadovosti na slovenské vizuálne umenie. Funkčné obdobie komisie je tri roky. Hlavnou úlohou komisie sú nominácie autorít (hesiel) určených na spracovanie a zaradenie do databázy. Členmi komisie sú Małgorzata Ludwisiak, Kinga German, Michal Novotný, Nina Vrbanová a Katarína Trnovská.

 

„Dôležitou črtou databázy je tiež jej bilingválne vyhotovenie. Dvojjazyčnosť textového obsahu vychádza z povahy KHB ako medzinárodne orientovanej inštitúcie a zároveň sleduje cieľ komunikovať naše umenie a jeho kvality smerom do zahraničia. Medzinárodné renomé, aktivita
i potenciál umelcov pritom tvoria jedno z hlavných kritérií ich výberu a zaradenia do obsahu databázy“
uvádza riaditeľka KHB Nina Vrbanová.

 

Perspektívou projektu databázy je z dlhodobého hľadiska vytvorenie kompaktného
a odborne vysoko relevantného zdroja textových aj obrazových informácií o slovenskom vizuálnom umení. Databáza ponúka odborne garantovaný a kvalitatívne selektovaný (s ohľadom
na medzinárodný potenciál projektu) prehľad umelcov, ich tvorby, medzinárodných spoluprác
a pod., pričom je určená predovšetkým odborníkom (teoretikom, kritikom, kurátorom, záujemcom o kontextualizáciu slovenského a zahraničného umenia), ale aj širšej verejnosti ako zdrojový prameň edukácie v tejto oblasti.

 

Editorka projektu Katarína Trnovská za najväčší prínos ARTBASE považuje kontinuálnu a dlhodobú spoluprácu s predstaviteľmi slovenskej výtvarnej scény. „Odborné reflexie o autoroch ako aj ostatný obsah ich profilov, sú autorizované, čím ponúkame základný predpoklad pre relevanciu takejto platformy. Našim dlhodobým cieľom je budovanie prioritného pramenného zdroja, ktorý bude frekventovane používaný nielen domácou, ale aj zahraničnou odbornou verejnosťou."

 

Na jej koncepcii, štruktúre a dizajne sa podieľal interný tím KHB (Nina Vrbanová, Katarína Trnovská a Eva Šimovičová). Programátorsky vznik a vývoj databázy zastrešilo oddelenie digitálnych zbierok a služieb Slovenskej národnej galérie – lab.SNG, pod vedením Michala Čudrnáka.

 

Tento projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život. Partnerom projektu je aj Slovenská národná galéria.

 

Databáza ARTBASE je spustená od 18. 12. 2018 na adrese: artbase.kunsthallebratislava.sk

Dátum: 
18.12.2018