Dokumenty

Zriaďovacia listina KHB 2020

Schéma organizačnej štruktúry KHB 2020

Organizačný poriadok KHB 2020

Pracovný poriadok KHB 2020

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku KHB 2020

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku KHB 2020

- - -

 

Kontrakt medzi MK SR a KHB na rok 2021

Dodatok č.1 ku kontraktu medzi MK SR a KHB na rok 2021

- - -

 

Kontrakt medzi MK SR a KHB na rok 2020

Dodatok č.1 ku kontraktu medzi MK SR a KHB na rok 2020

Dodatok č.2 ku kontraktu medzi MK SR a KHB na rok 2020

- - - 

 

Objednávky 2021

Objednávky 2020

- - -

 

Faktúry 2021

Faktúry 2020

- - -

 

Povinne zverejňované zmluvy

- - - 

 

Správy o činnosti a hospodárení samostatnej KHB:

2020

 

Verejné odpočty:

2020

- - -

 

Výročné správy KHB v rámci SNG :

2016

2017 

2018 

2019 

- - - 

 

Smernice :

Smernica č. 1/2020 o úprave pracovného času počas mimoriadne teplých dní

 

- - - 

E-mail „protispoločenská činnosť“ 

Na účely jednotného postupu pri prijímaní, evidovaní, preverovaní a vybavovaní oznámení podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme zosúladenia vnútorného systému vybavovania týchto podaní v zmysle § 10 zákona, Ministerstvo kultúry SR zriadilo e-mail „protispoločenská činnosť“: OZNAMENIE54@culture.gov.sk. Postup MK SR pri prijímaní, evidovaní, preverovaní a vybavovaní oznámení zamestnancov ministerstva podľa uvedeného zákona upravuje zverejnená Smernica MK SR č. 3/2019 o vnútornom systéme vybavovania oznámení zamestnancov MK SR týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti.