VÝBEROVÉ KONANIE

Riaditeľ/ka Kunsthalle Bratislava

MK SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom Kunsthalle Bratislava: Riaditeľ/ka

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ/ka Kunsthalle Bratislava:

http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/vyberove-konanie-kunsthalle-bratislava-399.html