VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

Kurátor(ka)

Štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava hľadá do tímu nového kolegu / novú kolegyňu na pracovnú pozíciu: Kurátor/ka

Náplň práce:

 

-   tvorí a implementuje komplexnú koncepciu výstavných činností KHB v rámci priestorov Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT; ako kurátor/ka samostatne navrhuje a realizuje výstavné projekty vo vlastnej kurátorskej koncepcii, zároveň iniciatívne vyhľadáva a navrhuje projekty realizované v externej spolupráci (externí kurátori, organizácie, partneri a pod.);

 

-   zodpovedá za kvalitu, prípravu, časový harmonogram a plnenie výstavného plánu v rámci priestorov Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT;

 

-   metodicky, komunikačne a organizačne usmerňuje externých kurátorov, umelcov a ďalšie subjekty participujúce na výstavnom programe zverených priestorov, zodpovedá za ich oslovenie, výber, komunikáciu a ďalšiu koordináciu ich pracovných úloh;

 

-   všetky výstavy v rámci Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT zabezpečuje po koncepčnej, komunikačnej, organizačnej a postprodukčnej stránke (vedie aktívnu komunikáciu s partnermi, zabezpečuje ich účasť a súčinnosť pri realizácii, uvádza výstavy na vernisážach, koordinuje tiež zabezpečenie priestoru a jeho technického vybavenia, zabezpečuje a systematicky archivuje foto- a video-dokumentáciu zverených aktivít, atď.);

 

-   ku všetkým výstavám v rámci týchto priestorov zhromažďuje textové a obrazové podklady, zodpovedá za úplné a včasné poskytnutie odborných podkladov ostatným oddeleniam KHB, schvaľuje finálne návrhy všetkých súvisiacich odborných a propagačných materiálov (pozvánky, plagáty, brožúry, polepy, tlačové správy, popisky k dielam, atď.);

 

-   zabezpečuje bežnú administratívu (zmluvy o dielo, výpožičné a licenčné zmluvy, objednávky a pod.) a dennú agendu súvisiacu s realizáciou výstavných projektov Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT;

 

-   samostatne zabezpečuje doplnkový fundraising výstavných činností Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT (vyhľadáva, píše a podáva granty, iniciatívne vyhľadáva sponzorov resp. partnerov projektov, aktívne sa podieľa na súvisiacich marketingových aktivitách a pod.);

 

-   zodpovedá za aktuálnosť a úplnosť informácií o výstavných činnostiach Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT na webovom sídle organizácie, aktívne ich kontroluje, zabezpečuje ich priebežné korektúry, zadáva ich doplnenie či odstránenie a pod.;

 

-   vykonáva ďalšiu samostatnú odbornú činnosť: pripravuje autorské odborné texty k výstavám a všeobecne k činnosti KHB, zúčastňuje sa na umenovedných sympóziách, seminároch a konferenciách, spolupracuje na riešení vedecko-výskumných úloh v rámci svojej odbornosti, poskytuje odborné sprievody významným návštevám na výstavách KHB, navonok reprezentuje organizáciu v domácom a tiež zahraničnom prostredí;

 

-   podieľa sa na ostatných činnostiach príslušného oddelenia - poskytuje súčinnosť najmä pri realizácii veľkých výstavných projektov, podieľa sa na edičných a vzdelávacích projektoch, podľa potreby zabezpečuje komunikačnú, organizačnú a tiež administratívnu súčinnosť.

 

- - -

 

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok 

 

Mzdové podmienky:

1.000,- € (brutto)

 

Termín nástupu:

1. september 2020

 

Miesto výkonu práce:

Námestie SNP 12, Bratislava 

 

Požiadavky:

-   vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (dejiny umenia, estetika, kurátorské štúdiá, a i.),

-   aktívny prehľad v súčasnom slovenskom a stredoeurópskom vizuálnom umení,

-   aktívne kontakty v rámci domácej aj zahraničnej umeleckej scény,

-   anglický jazyk plynule slovom aj písmom,

-   manažérske zručnosti, schopnosť kooperácie a tímovej práce,

-   výborné komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie,

-   vítaná je prax v organizáciách štátnej alebo mestskej správy, 

 

Benefity:

-   kancelária v centre Bratislavy

-   služobný mobilný telefón

-   stravné lístky

-   pružný pracovný čas

-   práca v prestížnej kultúrnej inštitúcii

-   možnosti osobného rastu a rozvoja

 

V prípade záujmu nám zašlite do 26.07.2020 (vrátane) nasledujúce podklady: 

 

  1. štruktúrovaný životopis (s dôrazom na prax v oblasti súčasného vizuálneho umenia),
  2. návrh strednodobej koncepcie výstavných priestorov Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT (celkový rozsah max. 5 normostrán),
  3. min. 2 písomné referencie z predchádzajúcich zamestnaní, riešených projektov, štúdií alebo pod.,
  4. motivačný list.

 

Kontakt:

info@kunsthallebratislava.sk

+421 2 2047 6263

 

- - - - - 

 

- - -

 

Súvisiace linky:

 

  • Webové sídlo organizácie:

www.kunsthallebratislava.sk

 

  • Organizačný poriadok KHB:

https://kunsthallebratislava.sk/sites/default/files/organizacny_poriadok_khb_2020_0.pdf

 

  • Pracovný poriadok KHB:

https://kunsthallebratislava.sk/sites/default/files/pracovny_poriadok_khb.pdf