Daniela Valachová: AKO PODPORIŤ DETSKÚ TVORIVOSŤ?

Prednáška k výstave ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC? Detská tvorba umelcov

Tvorivosť je súčasťou každodenného života človeka. Je len na dospelých, ako ju rozvíjať a podporovať aj u detí. Byť tvorivý znamená byť slobodný a otvorený. V rámci prednášky a diskusie sa zameriame na konkrétne príklady, čo je vhodné robiť a naopak čo nerobiť pri podpore detí, v smere rozvíjania ich tvorivosti.
Peter Barényi: Krajina s nákladným autom (vek 4 roky) Foto: Ema Lančaričová

ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC? Detská tvorba umelcov

Termín prednášky: 
5. 8. o 17:00

Miesto:
Kunsthalle LAB

Trvanie výstavy:
23. 7. - 19. 9. 2021
 

Tvorivosť je súčasťou každodenného života človeka. Je len na dospelých, ako ju rozvíjať a podporovať aj u detí. Byť tvorivý znamená byť slobodný a otvorený. V rámci prednášky a diskusie sa zameriame na konkrétne príklady, čo je vhodné robiť a naopak čo nerobiť pri podpore detí, v smere rozvíjania ich tvorivosti.

Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Venuje
sa problematike výtvarného prejavu detí a mládeže, tvorivosti 
vzhľadom na kultúrne a sociálne odlišnosti, emocionalitu, axiológiu a ich prejavy v expresívnom zobrazení a výtvarnej
edukácii v predprimárnom, primárnom a sekundárnom
vzdelávaní. Je autorkou viacerých vedeckých monografií
vydaných doma aj v zahraniční a desiatok vedeckých a odborných
článkov prezentovaných v domácom a medzinárodnom kontexte. Spolupracuje s vysokoškolskými inštitúciami doma aj v zahraničí a svoje poznatky a výskumné zistenia prezentuje na domácich a zahraničných konferenciách.

Viac informácií o výstave ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC? Detská tvorba umelcov, nájdete tu.